Skip to main content
 首页 » 句子

关于傍晚的唯美句子有哪些?

2022年04月18日 17:23:2521百度已收录

夕阳无限好,只是近黄昏。

月上柳梢头,人约黄昏后。

夕阳西下,断肠人在天涯。

已是黄昏独自愁,更著风和雨。

东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。

疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。

枫林渐晚,黄昏夜未央。

大漠孤烟直,长河落日圆。

日落江湖白,潮来天地青。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

渡头馀落日,墟里上孤烟。